Journal of Philosophical Investigations
اخلاق در سیاست، پیامد معرفت‌شناسی مدرن
اخلاق در سیاست، پیامد معرفت‌شناسی مدرن

نسترن بالین‌پرست؛ حسن فتح‌زاده

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، ، صفحه 89-108

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.31727.2229

چکیده
  این جستار با بررسی انواع مفروض رابطه اخلاق و سیاست، مسأله تقلیل‌پذیری امر سیاسی به اخلاق کلاسیک را مورد بازبینی قرار می‌دهد. از این‌رو پس از کاویدن معرفت‌شناسی کلاسیک، به نقد پیش‌فرض‌های آن می‌پردازد. ...  بیشتر