Journal of Philosophical Investigations
زیبایی و نسبت آن با خیر در نظام فلسفی توماس آکوئیناس
زیبایی و نسبت آن با خیر در نظام فلسفی توماس آکوئیناس

مرتضی شجاری؛ حسن فتحی؛ زهرا گوزلی

دوره 13، شماره 27 ، شهریور 1398، ، صفحه 117-138

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.34040.2343

چکیده
  در نظام فکری توماس زیبایی امری متافیزیکی است. اتخاذ چنین رویکردی نسبت به زیبایی، لزوماً آن را با دیگر مفاهیم فلسفی­ـ­ ارزشی مرتبط می­سازد. می­توان گفت که در بستر تفکر یونانی و قرون وسطایی که غالباً ...  بیشتر