Journal of Philosophical Investigations
«من» به عنوان اصلی‌ترین انگیزۀ انسانی
«من» به عنوان اصلی‌ترین انگیزۀ انسانی

محمود نوالی

دوره 10، شماره 19 ، آبان 1395، ، صفحه 379-407

چکیده
  این مقاله در جستجوی منشأ اصلی کلیه رفتارهای آدمی است. هدف مقاله پاسخ دادن به این سؤال است که سبب ایجاد ارزش‌ها و ضدارزش‌ها، خلق تصوّرات جدید، معنی‌دهی‌ها و نگرش‌های انسانی چیست؟ همچنین سبب فعالیت ...  بیشتر