(university of Tabriz)The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
تأملی در «فایده و ضرورت» معرفت‌شناختی بحث‌های «منشأ تصورات و مفاهیم»
1. تأملی در «فایده و ضرورت» معرفت‌شناختی بحث‌های «منشأ تصورات و مفاهیم»

احمد حمداللهی

دوره 14، شماره 33 ، بهمن 1399، ، صفحه 97-114

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.35892.2415

چکیده
  در دوره هیوم و بعد از آن، به‌واسطه برخی از آراء و دیدگاه‌های او این انگاره در ذهن و فکر برخی از اندیشمندان شکل ‌گرفته است که تبیین نحوه پیدایش تصورات و مفاهیم یک ‌راه و بلکه تنها راه برای احراز اعتبار ...  بیشتر