Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حکمت متعالیه، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکتری حکمت متعالیه، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

چکیده

تبیین سلامتی و بیماری از مسائل مهم فلسفی است. سلامتی و بیماری در مکاتب فلسفی به عنوان کیف نفسانی معرفی شده است که به اجسام تعلق نمی گیرد و فقط در موجودات صاحب نفس به وجود می آید؛ اما در تعریف سلامتی و بیماری توجه بر بدن و عملکرد آن بوده است. علم پزشکی نیز برای تأمین سلامتی و رفع بیماری، عمدتاً در پی آرام بخشی بدن است. معضلات علم پزشکی نظیر درمان ناپذیری بعضی بیماری ها، بیماری های صعب العلاج و طولانی شدن پروسه درمان در بعضی بیماری های به ظاهر شناخته شده این ظن را میآفریند که تبیین سلامتی و بیماری نیازمند تغییر باشد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای به واخوانی حقیقت سلامتی و بیماری در فلسفه های مبتنی بر أصالت وجود خصوصاً حکمت متعالیه پرداخت. نتیجه این بود که متناسب با گزینش حکمت متعالیه به جای فلسفه سینوی، سلامتی و بیماری نیز نحوه ای از وجود یا تجلیی از موجودات تبیین گردد. در فلسفه متعالیه هر موجود ظهوری از حق ­تعالی است که خود دارای ظهورات نفس و بدن است. نفس نسبت به بدن دارای اولویت و جامعیت بوده و برقراری سلامتی نفس و بدن، ایجاد بیماری و درمان آن تحت تدبیر نفس است. بنابراین در تبیین سلامتی و بیماری باید از امور مربوط به نفس استفاده کرد. بر این اساس درمان را نیز می­توان منوط به تعالی بخشی نفس دانست و استفاده از دارو را معدّ تعالی­ بخشی نفس خواند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Healthiness, Illness and Treatment Definitions in Mulla Sadra's Point of View

نویسندگان [English]

  • Seyyed Morteza Hosseini Shahroudi 1
  • Masoumeh Roudi 2

1 Professor of Supreme Wisdom, Department, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

2 PhD Candidate of Supreme Wisdom, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

The legal definition of healthiness and illness is important philosophical issues that have been introduced as a psychic qualities witch does not belong to body and only exists for the sole. But in current definitions of health and illness, focuses are on the body and its function. Medical science mainly tries to cure body diseases. Medical problems such as incurable diseases and the prolongation of the treatment process in some apparently well-known diseases create the suspicion that the explanation of health and disease needs to be changed. This article studied the health and illness in philosophies based on the authenticity of existence, especially transcendental wisdom, with a descriptive-analytical and library method. The result was that it is better to explain health and illness as a way of existence or manifestation of beings. Considering the priority and comprehensiveness of the soul means sole is the agent of health and disease control. Therefore sole should be paid attention to improve cure. The use of common drugs are only for sole-improvement. Among the consequences of this change is the introduction of treatment for incurable diseases. In the treatment of curable diseases, it is expected to shorten the treatment process and reduce treatment costs. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • healthiness
  • illness
  • treatment
  • soul
  • body
  • fundamentality existence
ابن سینا. (1383). رگشناسی و رساله در نبض، همدان: دانشگاه بوعلی سینا.
ابن سینا. (1404 ه.ق). الشفاء - الهیات، قم: مرعشی نجفی.
ابن سینا. (2005). القانونفیالطب، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
ابن سینا. (1973). تعلیقات، تحقیق عبدالرحمن بدوی، مصر.
احمدی‌زاده، محمد؛ قاسمی، اعظم؛ رضایی، حامد. (1398). سلامت و بیماری از منظر حکمت متعالیه، خردنامه صدرا، 98: 100-89.
افلوطین. (1366). تاسوعات (دوره آثار)، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: انتشارات خوارزمی.
اورماند، مک گیل. (1372). دائره المعارف هیپنوتیزم، ترجمه سیدرضا جمالیان، چاپ اول، تهران: انتشارات جمال الحق.
جوادی آملی، عبداله. (1394). رحیق مختوم، چاپ دوم، قم: اسراء.
پارک، جی. ای. (2002). کلیات خدمات بهداشتی، ترجمه حسین شجاعی تهرانی. تهران: انتشارات سماط.
رفیقی، سمیه؛ اصغری، محمد. (1399). سلامتی و بیماری از منظر پدیدارشناسی، نشریه فلسفه، ۴۸(1): 83-64.
رمضانی گیوی، سمانه؛ مرادی حسن؛ عمارت‌کار، الهام. (1400). تعریف سلامت و بیماری از منظر ابن‌سینا و طب رایج، طب سنتی اسلام و ایران، ج 3: 208-197، تهران.
سبزواری، ملاهادی. (1427 ه.ق). شرح الاسماء الحسنی، بیروت: البلاغ.
سجادی، سیدجعفر. (1379). فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
سهروردی، شهاب الدین. (1411 ه.ق). ثلاث رسائل (و بذیله رساله هیاکل النور)، مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش های اسلامی.
شیرازی، صدرالدین. (1981). الحکمه المتعالیه فی الأسفار، چاپ سوم، بیروت: دارإحیاء  التراث  العربی.
شیرازی، صدرالدین. (1354). المبدأ و المعاد، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.
شیرازی، صدرالدین. (1378). المظاهرالالهیه، تصحیح سیدمحمد خامنه ای، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
شیرازی، صدرالدین. (1422 ه.ق). شرح الهدایه الاثیری، تصحیح محمدمصطفى فولادکار، بیروت: مؤسسه التاریخ العربى.
شیرازی، صدرالدین. (1363). مفاتیح الغیب، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
طباطبائی، محمدحسین. (۱۳۹۱ ه.ق). المیزان، بیروت: موسسه الأعلمی للمطبوعات.
طباطبائی، محمدحسین. (۱۳۸۷). نهایه الحکمه، قم: جامعه المدرسین.
طیب، عبدالحسین. (۱۳۷۸). اطیب البیان فی تفسیرالقرآن، تهران: انتشارات اسلام.
قیصری، محمد داوود. (1375). شرح فصوص الحکم، تحقیق سیدجلال الدین آشتیانی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
گولد، جولیوس؛ کلب، ویلیام. (1384). دایرهالمعارف علوم اجتماعی، ترجمه محمدجواد زاهدی، چاپ دوم، تهران: نشر مازیار.
Holy Quran.
Ahmadizadeh, Mohammad; Ghasemi, Azam; Rezaei, Hamed. (2018). Health and illness from the perspective of transcendental wisdom, Kheradnameh Sadra, 98: 89-100. [In Persian]
Gould, Julius; Kolb, William. (2004). Encyclopedia of Social Sciences. Translated by Mohammad Javad Zahedi, 2nd edition, Tehran: Maziar. [In Persian]
Ibn Sina, Hossein. (1973). Al-Taliqat, research by Abd al-Rahman, Egypt. [In Arabic]
Ibn Sina, Hossein. (1983). Al-Shifa (Theology). Qom: School of Ayatollah Al-Marashi. [In Arabic]
Ibn Sina, Hossein. (2005). Al-Qunun-fi –Teb. Beirut, Darol Ihya al-Trath al-Arabi. [In Arabic]
Ibn Sina, Hossein. (2013). Vasculology and Treatise on the Pulse. Hamedan: Bu Ali Sina University. [in Arabic]
Javadi Amoli, Abdollah. (2014). Raheeq Makhtoum, 2nd edition, Qom: Esra. [In Persian]
MacGill, Ormand. (1992). The Encyclopedia of Geniune Stage Hypnotism. Translated by Seyyed Reza Jamalian, 1st edition, Tehran: Jamal-ul-Haq Publications. [In Persian]
Park, J E. (2002). General Health Service, Translated by Hossein Shojaei Tehrani, Tehran: Semat. [In Persian]
Plotinus. (1988). Enneads, Translated by Mohammad Hassan Lotfi, Tehran: Kharazmi Publications. [In Persian]
Qaysari, Mohammad Dawood. (1996). Sharh Al-Fosus al-Hekam, Research by Seyyed Jalaluddin Ashtiani, Tehran: Company of Scientific and Cultural Publishes. [In Arabic]
Rafighi, Somaiah; Asghari, Mohammad. (2019). Health and illness from the perspective of phenomenology, Journal of Philosophy, University of Tehran, 48(1): 64-83. [In Persian]
Ramezani Givi, Samaneh; Moradi, Hassan; Emartkar, Ilham. (2021). Definition of health and disease from the point of view of Avicenna and common medicine, In Traditional Medicine of Islam and Iran. Vol. 3: 197-208, Tehran. [In Persian]
Sabzevari, Mulla Hadi. (2006). Sharh Al-Asma Al-Hosna, Beirut: Al-Balagh. [In Arabic]
Sadr al-Muta'allehin, Mohammad ibn Ibrahim. (1975). Al-Mabda and Al-Maad, Tehran: Research Institute of Hikmat and Philosophy of Iran. [In Arabic]
Sadr al-Muta'allehin, Mohammad ibn Ibrahim. (1981). Alhekmat-Almotaalya fe-Alasfare-Alarbate-Alaqlyat. 3rd edition, Beirut: Dar Al-IEhiya Al-Trath Al-Arabi. [In Arabic]
Sadr al-Muta'allehin, Mohammad ibn Ibrahim. (1984). Mafatih al-Ghaib, Tehran: Ministry of Culture and Higher Education, Islamic Society of Wisdom and Philosophy of Iran, Institute of Cultural Studies and Research. [In Arabic]
Sadr al-Muta'allehin, Mohammad ibn Ibrahim. (1999). Al-Madzahir al-Elahiyat, Edited by Seyyed Mohammad Khamenei, Tehran: Sadra Islamic Wisdom Foundation. [In Arabic]
Sadr al-Muta'allehin, Mohammad ibn Ibrahim. (2001). Sharh al-Hedaiya al-Athiri, Edited by Mohammad Mustafa Fouladkar, Beirut: The foundation of Arabic history. [In Arabic]
Sajjadi, Jaafar. (2000). Mulla Sadra's Encyclopedia of Philosophical Terms. Tehran: Ministry of Islamic Culture and Religious Guidance, The Organization of Print and Publish. [In Persian]
Suhravardi, Shahabuddin Yahya Bin Habash. (1990). Three Rasael (and the Risalah Hayakel Al-Noor). Qom: Astan Quds Razavi, Islamic Research Foundation. [In Arabic]
Tabatabaei, Mohammad Hossein. (1991). Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an. Beirut: Al-Aalami. [In Arabic]
Tabatabaei, Mohammad Hossein. (2017). Nahayet al-Hikma. Qom: Jamaat al-Madrasin. [In Arabic]
Tayyeb, Abdolhossein. (1999). Atiab Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an. Tehran: Islamic Publications. [In Arabic]
CAPTCHA Image