Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مطالعات اروپا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه مطالعات ارتباطی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

فلسفه فرا انسان‌گرایی، نظریه‌ای نزدیک به هوش مصنوعی است که بیشتر در قالب فیلم‌های علمی تخیلی دیده شده و بر اساس آن، با کمک هوش مصنوعی، اصلاح و افزایش هوش و فیزیولوژی انسان صورت پذیرفته و در نتیجه آن، انسان پیشرفته جدید، را شاهد خواهیم بود. این نظریه نسبت به آینده هوش مصنوعی از زاویه تهدیدها نگاه کرده و تصویری را از آینده انسان مطرح می‌کند که در علومی نظیر فناوری زیست پزشکی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، هنر و فلسفه بیش از سایر علوم تأثیرگذار بوده و از سوی نظریه‌پردازی چون «فرانسیس فوکویاما» به‌عنوان «خطرناک‌ترین ایده جهان» نام گرفته است. به همین دلیل، نیاز شد تا با توجه به اینکه فرا انسان‌گرایی، طیف وسیعی از ایده‌ها را در بر می‌گیرد، به این مبحث پرداخته شود و با استفاده از داده‌های علمی موجود و آرای نظریه‌پردازان به این فرافناوری مبتنی بر هوش مصنوعی از رویکرد علوم شناختی و فلسفی بپردازیم. در این مقاله با الهام از فرضیه‌های لو برتون (2008) و با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی به بررسی این نظریه پرداخته شده و به این پرسش پاسخ داده می‌شود که انسان در عصر فرا انسان‌گرایی چه جایگاهی داشته و آینده با وجود ترکیب این دو چگونه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Body as a New Media or Transhumanism in the Age of Artificial Intelligence

نویسندگان [English]

  • Sina Tofangchi 1
  • Younes Shokrkhah 2
  • Hadi Khaniki 3
  • Mohammad Soltanifar 4

1 PhD Candidate in Mass Communication, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of European Studies Department, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Professor of Communication Sciences Faculty, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

4 Associate Professor of Communications Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The philosophy of transhumanism is a theory close to artificial intelligence, which is mostly seen in the form of science fiction movies, and based on it, with the help of artificial intelligence, human intelligence and physiology have been modified and increased, and as a result, we will see a new advanced human. This theory looks at the future of artificial intelligence from the perspective of threats and presents a picture of the future of man that has been more influential in sciences such as biomedical technology, sociology, psychology, art and philosophy more than other sciences. This theory has also been named as "the most dangerous idea in the world" by theorists such as "Francis Fukuyama". For this reason, considering that transhumanism covers a wide range of ideas, it was necessary to address this issue. Based on this, using available scientific data and theorists' opinions, we investigated this meta-technology based on artificial intelligence from the approach of cognitive and philosophical sciences. In this article, inspired by the hypotheses of Le Breton (2008) and using the descriptive-analytical method, this theory has been examined. It also answers the question of what is the position of man in the era of transhumanism and how the combination of the two will be in the future. This article also discusses technological determinism and social ethics at the time of the emergence of robots with human capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • artificial intelligence
  • transhumanism
  • future technology
  • technology subculture
  • dataism
  • body as media
داودآبادی، مرضیه؛ خزاعی، زهرا. (1387). بررسی مسائل اخلاقی در سیستم‌های هوشمند، فصلنامه پژوهش‌های فلسفی کلامی، (10): 95-120.
کریمی، یاشار؛ اردلانی، حسین. (1396). بدن زیسته مرلوپونتی و جایگاه بدن در فلسفه تَرابشریت، دوفصلنامه علمی هستی و شناخت، (4)2: 75-88.
مازاریان، علیرضا. (1398). تحلیل انتقادی استدلال عدم تفاوت مربوط در دفاع از حقوق هوش مصنوعی، فصلنامه پژوهش‌های فلسفی کلامی، (21): 165-190.
محمدعلی خلج، محمدحسین. (1393). دریفوس و تاریخ فلسفی هوش مصنوعی، دوفصلنامه غرب‌شناسی بنیادی، (1)5: 103 -128.
ملایوسفی، مجید؛ رضایی مستقیم، رضا. (1393). نگاهی به نظریه اصلاح نژاد فرانسیس گالتُن، دوفصلنامه پژوهش‌های علم و دین، (1)5: 91-114.
Aksu, Okan. (2019). Artificial Intelligence in the Era of Transhumanism Smart Phones. in S. Sisman-Ugur; G. Kurubacak (Eds.), Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism (pp. 157-170). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-8431-5.ch010
Auerbach, David. (2014). What Is Geek Culture?, https://slate.com/technology/2014/09/geek-culture-toward-a-better-definition.html Published at 24 September 2014.     
Barad, Karen. (2007). Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Durham, North Carolina: Duke University Press. ISBN 9780822339175.         
Bostrom, Nick. (2005). Transhumanist Values, [in Ethical Issues for the 21st Century, ed. Frederick Adams (Philosophical Documentation Center Press, 2003); reprinted in Review of Contemporary Philosophy, Vol. 4.
Brown, Warren. (2021). A. I. and Transhumanism, https://medium.com/illumination/a-i-and-transhumanism-1115f9309662 published at 9 February 2021.
Cole-Turner, Ron. (2022). Posthumanism and Transhumanism. in Encyclopedia of Religious Ethics, W. Schweiker (Ed.). https://doi.org/10.1002/9781118499528.ch122       
Floridi, L.; Hernandes, R. (2020). Interview: Ethics gains importance in a less religious world, says Luciano Floridi.
Giesen, Klaus-Gerd. (2018). Transhumanism as the dominant ideology of the fourth industrial revolution, Journal international de bioéthique et d'éthique des sciences, Issue 3.
Graham, Elaine. (2002). Nietzsche gets a modem': transhumanism and the technological sublime, Literature and Theology, 16(1): 65-80. Oxford University Press
Habermas J. (2003). The Future of Human Nature. Cambridge: Polity.
Hardy, Michael. (2018). Meet the Transhumanists Turning Themselves into Cyborgs, https://www.wired.com/story/transhumanism-cyborg-photo-gallery/ published in 17 September 2018.     
Hasan Bulut, Mehmet. (2021). Transhumanism and future of humanity towards digital slavery, dailysabah, available in: https://www.dailysabah.com/life/history/transhumanism-and-future-of-humanity-towards-digital-slavery published in 24 Junuary 2021.      
Helminski, Kabir. (2018). The Spiritual Challenge of AI, Trans - Humanism, and the Post-Human World, https://www.tikkun.org/the-spiritual-challenge-of-ai-trans-humanism-and-the-post-human-world/ published in 21 December 2018.
Joostin, Peter. (2022). Transhumanism Technology: current examples, https://www.peterjoosten.org/transhumanism-technology/  published in 17 March 2022.
Johnston, J. (2008). The Allure of Machinic Life: Cybernetics, Artificial Life, and the New AI, MIT Press.
Latzer, Michael. (2022). The Digital Trinity - Controllable Human Evolution - Implicit Everyday Religion. Köln Z Soziol 74: 331–354. https://doi.org/10.1007/s11577-022-00841-8
Le Breton, D. (2008). Adeus ao corpo: Antropologia e sociedade. 3rd ed. Translated by Marina Appenzeller. Campinas: Papirus.
Madorrán, Ayerra Carmen. (2019). An Eco-Social Perspective on Transhumanism, https://www.greeneuropeanjournal.eu/an-eco-social-perspective-on-transhumanism/ published in 16 August 2019.         
McNamee MJ, Edwards S. D. (2006). Transhumanism, medical technology and slippery slopes. Med Ethics; 32(9):513-8. Doi: 10.1136/jme.2005.013789. PMID: 16943331; PMCID: PMC2563415.
Miller, Joe. (2022). Eugenics, Transhumanism, And Artificial Intelligence, https://mindmatters.ai/2022/01/eugenics-transhumanism-and-artificial-intelligence/ published in 13 January 2022.         
More, Max. (1990). Transhumanism: towards a Futurist Philosophy. Extropy, 6: 6-12.
Santaella, L. (2003). Da cultura das mídias à cibercultura: o advento do pós-humano, Famecos, 23: 23-32.
Tocci, J. (2009). Geek Cultures: Media and identity in the digital age, PhD Dissertation, University of Pennsylvania.
Turner, Joseph. (Yossi); Shifman Berman, Nadav. (2022). Franz Rosenzweig’s Concept of Redemption as a Vehicle for Confronting the Philosophical Problem of Contemporary Transhumanism, Naharaim, https://doi.org/10.1515/naha-2021-0013    
Velázquez G. L. (2021). New Challenges for Ethics: The Social Impact of Posthumanism, Robots, and Artificial Intelligence. Journal of healthcare engineering. https://doi.org/10.1155/2021/5593467
CAPTCHA Image