Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانش آموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تحلیل موانع تربیت عقلی از دیدگاه هگل است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش­های کیفی و روش تحقیق به‌کاررفته، روش تحلیل محتوای کیفی است. نتایج این پژوهش نشان داد که موانع فردی تربیت عقلانی از دیدگاه هگل عبارتند از: خودمحوری، ترس، تجریدگرایی، شکاکیت سلبی، ریاضت­کشی و موانع اجتماعی تربیت عقلانی عبارتند از: فایده باوری، جماعت باوری، تظاهر و ریاکاری و ترس از قضاوت منفی. از نگاه هگل موانع تربیت عقلی زمانی آغاز می­گردد که فرد به دلیل عدم وجود استقلال شخصی، نبود آزادی اراده و عدم وجود جایگاه متقابل و برابر نسبت به دیگری، نتواند خود را به‌عنوان موجود مستقل عقلانی فعلیت بخشد و یا زمانی که فعلیت یابد به‌عنوان موجود مستقل عقلانی فعلیت نیابد؛ بلکه به‌عنوان ابژه­ای در خدمت منافع و مقاصد افراد دیگر قرار گیرد. بااین‌حال هگل موانع تربیت عقلانی را همچون سایر مراحل ارتقای آگاهی گامی در جهت رشد و ارتقاء شخصیت فرد به‌حساب می­آورد چرا که آگاهی با روبرو شدن با این محدودیت‌ها و موانع عقلی و رنجی که در این میان متحمل می­گردد، می­تواند به نابسندگی‌های خود وقوف یافته که این امر منجر به این می­گردد که خود را به‌مثابه ابژه در مقابل خود نهد و با کندوکاو در خود، خود را به سنجش مجدد فهمش از خود، شناخت چیستی خود و غلبه بر یک‌جانبه‌نگری‌های خود وادارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Barriers to Rational Education on Hegel's Perspective

نویسندگان [English]

  • Reza Ali Nowrouzi 1
  • Fahimeh Hajiani 2

1 Associate Professor of Education Department, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 PhD of Philosophy of Education, Islamic Azad University, Isfahan Branch, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this study is to analyze the barriers to intellectual education on Hegel's point of view. The present research was qualitative research and the research method used was qualitative content analysis. The results of this study showed that the individual barriers to rational education from Hegel's point of view are: self-centered, fear, abstraction, negative skepticism, austerity and social barriers to rational education are: utilitarianism, collectivism, hypocrisy and fear of judgment. Negative. According to Hegel, obstacles to intellectual education begin when a person, due to lack of personal independence, lack of free will and lack of reciprocal and equal relationship with another, can not act as an independent intellectual being or when actuality It should not act as an independent rational being, but as an object serving the interests and purposes of other people. However, Hegel considers the obstacles of rational training as other stages of raising awareness as a step towards the development and promotion of the individual's personality, because consciousness faces these limitations and the intellectual obstacles and suffering that it suffers in the meantime. Can be aware of his inadequacies, which leads him to put himself in front of himself as an object and by exploring himself, to re-measure his understanding of himself, to know what he is. And it overcomes its one-sidedness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegel
  • rational
  • Barriers
  • education
  • consciousness
  • mind
اردبیلی، محمدمهدی. (1394). هگل: از متافیزیک به پدیدارشناسی، تهران: انتشارات علمی.
استرن، رابرت. (1399). هگل و پدیدارشناسی روح، ترجمه محمدمهدی اردبیلی؛ سیدمحمدجواد سیدی، تهران: نشر ققنوس.
باردین، ل. (1375). تحلیل محتوا، ترجمه محمد یمنی‌دوزی سرخابی؛ ملیحه آشتیانی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
تیلور، چارلز. (1392). هگل و جامعه مدرن، ترجمه منوچهر حقیقی‌راد، تهران: نشر مرکز.
جیمز، دیوید. (1399). هگل (راهنمای سرگشتگان). ترجمه محمدهادی حاجی بیگلو، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
د. اونت، ژاک. (1380). درآمدی بر هگل: نگاهی به زندگی، آثار و فلسفه هگل، ترجمه محمدجعفر پوینده، تهران: نشر چشمه.
دهقان سیمکانی، رحیم. (1391). تربیت عقلانی؛ محور اساسی در تبلیغ دینی، پژوهشنامه تربیت تبلیغی، 1(1): 44-23.
ذاکرزاده، ابوالقاسم. (1388). فلسفه هگل، تهران: نشر الهام.
سینگر، پیتر. (1390). هگل، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران: انتشارات طرح نو.
فیندلی، جان؛ بربیج، جان و. (1395). گفتارهایی درباره فلسفه هگل، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: نشر چشمه.
قربانی، رحیم. (1383). بررسى اجمالى اقسام شکاکیت و نسبیت‏گرایى، رواق اندیشه، 38: 129-103.

کمالی، مجید؛ بینای مطلق، سعید؛ مشکات، محمد؛ شاقول، یوسف. (1394). پیامدهای تفسیر سابجکتیو هگل از اخلاق ارسطویی، غرب‌شناسی بنیادی، 6(2): 132-115.

گوتک، جرالد ال. (1380). مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، ترجمه محمدجعفر پاک‌سرشت، تهران: سمت.
محمودی، ایوب؛ نوروزی، رضاعلی؛ حیدری، محمدحسن؛ سفیدخوش، میثم. (1398). الگوی تربیت اخلاقی هگل بر مبنای دیالکتیک آگاهی، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، 9(18): 125-105. DOI: 10.22067/fedu.v9i2.82962
منصوریان، سهیلا؛ احمدی افرمجانی، علی اکبر. (1399). نقد مفهوم عقل در فلسفۀ هگل بر اساس مفاهیم میل و منفیت، نشریه فلسفه دانشگاه تهران، 18(34): 226-207. 10.22059/jop.2020.285149.1006460
نقیب‌زاده، میرعبدالحسین. (1390). نگاهی به فلسفه تعلیم و تربیت، تهران: انتشارات طهوری.
هگل، گئورک ویلهلم فردریش. (1394). عقل در تاریخ، ترجمه حمید عنایت، تهران: انتشارات شفیعی.
هگل، گئورک ویلهلم فردریش. (1398). عناصر فلسفه حق، ترجمه مهبد ایرانی طلب، تهران: نشر قطره.
هگل، گئورک ویلهلم فردریش. (1399). دانش پدیدارشناسی روح، ترجمه ابراهیم ملک اسماعیلی، تهران: انتشارات نگاه.
Ardabili, Mohammad Mahdi. (2015). Hegel: from Metaphysics to Phenomenology, Tehran: Elmi Publication. (In Persian)
Bardin, L. (1995). Content Analysis. translated by M. Yamaniduzi Sorkhabi; Maliheh. Ashtiyani. Tehran: Shahid Beheshty University Press. (In Persian).
Dehghan Simkani, Rahim. (2012). Intellectual education, the Basic axis in Religious Propagation. Tarbiat Tablighi Research, 1(1): 23-44. (In Persian).
de Venette Donet, J. (2001). An Introduction to Hegel: a look at Hegel's life, works and philosophy, translated by Mohammad Jaafar Pouyandeh. Tehran: Cheshme Publications. (In Persian).
Findlay, J. N.; Burbidge, J. W. (2016). Discourses on Hegel's Philosophy, translated by Hassan. Mortazavi. Tehran: Cheshmeh Publication. (In Persian)
Graneheim, U. H.; Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness, Nurse Education Today, 24: 112-105.
Gutek, G. L. (2016). Philosophical and Ideological Perspectives on Education, translated by Mohammad Jaafar Pakseresht. Tehran: Samt. (In Persian).
Hegel, G. W. F. (2010). The Science of Logic, in Di Giovanni, G. (ed.), New York, Melbourne: Cambridge University Press.
Hegel, G. W. F. (2015). Wisdom in history Vorlesungen uber die philosophie der geschichte einleitung, translated by Hamid Enayat. Tehran: Shafiei. (In Persian).
Hegel, G. W. F. (2019). Elements of the Philosophy of Right, translated by M. Iranitalab. Tehran: Qatreh Publication. (In Persian)
Hegel, G. W. F. (2020). The Phenomenology of Spirit. translated by I. M. Ismaili. Tehran: Negah Publication. (In Persian).
Hsieh, H. F.; Shanon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis, Qualitative Health Research, 15(9): 1277-1288.
James, David. (2020). Hegel. translated by Mohammad Hadi HajiBayglou. Tehran: Elmi-Farhangi Publication. (In Persian).
Kamali, Majid; Binaye Motlagh, Saeed; Meshkat, Mohammad; Shaghool, Yousef. (2015). The consequences of Hegel's subjective interpretation of Aristotelian ethics, Occidental Studies, 6(2): 115-132. (In Persian).
Mahmoodi, Ayyoub; Nowrozi, Reza Ali; Heydari, MohammadHassan; Sefidkhosh, Meysam. (2020). Hegel's model of moral education based on the dialectic of consciousness, Foundations of Education, 9(2), 105-125. (In Persian).
Mansourian, Soheila; Ahmadi Aframjani, Ali Akbar. (2020). Criticizing the Concept of Reason in Hegel's Philosophy Based on the Concepts of Desire and Negativity, Philosophy, 48(1): 208-226. (In Persian).
Naqibzadeh, Mir Abdolhossein. (2021). A Look at the Philosophy of Education, Tehran: Tahouri Publications. (In Persian).
Popper, Karl. (1972). Objective Knowledge, 2nd ed, Oxford: Clarendon Press, (1979).
Qorbani, Rahim. (2004). Overview of types of skepticism and relativism, Revaghe Andisheh, 38: 103-129. (In Persian).
Singer, Piter. (2011). Hegel. translated by Ezzatollah Fouladvand, Tehran: Tarhe No Publications. (In Persian).
Stern, Rabert. (2020). Hegel and the Phenomenology of Spirit, translated by Mohammad Mahdi Ardabili.; Mohammad Javad Seyyedi, Tehran: Qoqnoos Publications. (In Persian).
Taylor, Charles. (2013). Hegel and Modern Society, translated by M. Haghighi Rad, Tehran: Nashre Markaz. (In Persian).
Zakerzadeh, Abolghasem. (2013). Hegel's Philosophy, Tehran: Elham Publications. (In Persian).
CAPTCHA Image