اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسن فتحی

فلسفه دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.fathi
fathitabrizu.ac.ir
0413-3392196
0000-0001-5275-6297


دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

Associate Professor of Faculty of Persian Literature and Foreign Languages