اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

دکتر محمود صوفیانی

فلسفه علم- پدیدارشناسی استادیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.sofiani
m.sufianiyahoo.com
04133392196/ 09147863632
0000-0003-1800-8943