اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمد اصغری

فلسفه معاصر غرب دانشیار گروه فلسفه- دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?asghari
m-asgharitabrizu.ac.ir
04133392131
0000-0003-3874-4702