اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید مصطفی شهرآیینی

فلسفه دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?shahraeini
m-shahraeinitabrizu.ac.ir
0413-3392191
0000-0003-2315-7628


دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

Associate Professor of Faculty of Persian Literature and Foreign Languages