اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن فتح زاده

فلسفه معاصر دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/fatzade_hassan
hfatzadeznu.ac.ir
024-33054175
0000-0002-0901-7330