اعضای هیات تحریریه

ویراستار

دکتر جلال پیکانی

فلسفه معاصر دانشیار دانشگاه پیام نور تبریز

tphilosophy.ir/
j_peykanipnu.ac.ir
0000-0001-9604-0012