اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر گالن استراوسون

فلسفه تحلیلی، فلسفه ذهن مدیر گروه فلسفه دانشگاه تگزاس - آمریکا

liberalarts.utexas.edu/philosophy/faculty/gs24429
gstrawsonaustin.utexas.edu
Phone: 512-471-6776
0000-0003-0899-5906

h-index: 42