اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سوزان هاک

فلسفه استاد فلسفه دانشگاه میامی آمریکا

www.law.miami.edu/faculty/susan-haack
shaacklaw.miami.edu
(305)284-6109

h-index: 900  

Professor of Law, Distinguished Professor in the Humanities, Cooper Senior Scholar in Arts and Sciences, Professor of Philosophy