اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

توماس شیهان

متخصص در مطالعات دینی و فلسفه آلمان استاد تمام مطالعات دینی و فلسفه آلمانی در دانشگاه استفورد آمریکا

religiousstudies.stanford.edu/people/thomas-sheehan
tsheehanstanford.edu
(650)723-3322
0000-0003-1583-1520

h-index: 25