اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

لارنس کهون

فلسفه های پست مدرن و آمریکایی استاد فلسفه در کالج صلیب مقدس- آمریکا

www.holycross.edu/academics/programs/philosophy/faculty/lawrence-e-cahoone
lcahooneholycross.edu
508-793-2460


Lawrence Cahoone is Professor of Philosophy at The College of the Holy Cross