اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا فرنام

روان پزشکی استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

medfac.tbzmed.ac.ir/?PageID=498&BasesID=3&ID=180&TabID=12
farnamatbzmed.ac.ir
33803353

h-index: 25