مجله پژوهش های فلسفی از ابتدای سال 1397 به فصلنامه تبدیل شد

مجله پژوهش های فلسفی از ابتدای سال 1397 به فصلنامه تبدیل شد و هر سال چهار شماره منتشر می کند که شماره پاییز هر سال به زبان انگلیسی خواهد بود.