Journal of Philosophical Investigations
موضوع متافیزیک: نقد رویکرد نوکانتی ناتورپ با استناد به تفسیر هاملن
موضوع متافیزیک: نقد رویکرد نوکانتی ناتورپ با استناد به تفسیر هاملن

هدیه یعقوبی بجمعه؛ شهین اعوانی؛ احسان کریمی ترشیزی

دوره 15، شماره 34 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 381-398

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.41049.2636

چکیده
  ارسطو در متافیزیک در پی مطالعه دانشی است که از آن با نام‌های حکمت، علم به موجود بما هو موجود، فلسفه اولی، و الهیات یاد کرده است. رابطه عناوین مختلف دانش متافیزیک با یکدیگر، اول بار توسط پل ناتورپ به عنوان ...  بیشتر