Journal of Philosophical Investigations
سوبژکتیویته و نبوغ به مثابه شرط امکان و امکان هنر زیبا در معماری (ساختار معمارانه) نظام فلسفه کانت
سوبژکتیویته و نبوغ به مثابه شرط امکان و امکان هنر زیبا در معماری (ساختار معمارانه) نظام فلسفه کانت

هادی سالاری؛ علی سلمانی

دوره 16، شماره 39 ، شهریور 1401، ، صفحه 610-625

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.49089.3060

چکیده
  بحث این مقاله درباره هنر به مثابه هنر زیبا در معماری نظام کانت است. در اینجا نشان داده می ­شود که کانت در ابتدای کار خود تصور و تلقی واحدی از معماری نظام فلسفه خود همچون پیکره واحدی داشته است؛ پیکره واحدی ...  بیشتر