Journal of Philosophical Investigations
تاملی بر جایگاه جنسیت در هویت فرد: تشریح و نقد نظریه
تاملی بر جایگاه جنسیت در هویت فرد: تشریح و نقد نظریه "ذات گرایی وحدت بخش" شارلوت ویت

زهرا زرگر؛ هانیه غلامعلی؛ هما یزدانی

دوره 15، شماره 35 ، شهریور 1400، ، صفحه 340-357

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.43445.2738

چکیده
  متافیزیک جنسیت شاخه‌ای از فلسفه فمینسیتی است که به چیستی مقوله جنسیت می‌پردازد. یکی از نظریه‌پردازان این حوزه شارلوت ویت است که در نظریه ذات‌گرایی وحدت‌بخش، مساله جنسیت را از بعدی متفاوت مورد توجه ...  بیشتر