Journal of Philosophical Investigations
اخلاق و نظریه نفس در اندیشه استیچ؛ آوردگاه روانشناسی اخلاق و علوم شناختی
اخلاق و نظریه نفس در اندیشه استیچ؛ آوردگاه روانشناسی اخلاق و علوم شناختی

محمدهادی فاضلی؛ احد قراملکی

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1393، ، صفحه 111-135

چکیده
  استیفن استیچ، یکی از نامدارترین روانشناسان و فیلسوفان حوزه‌های اخلاق و ذهن است. وی با بهره‌گیری و تلفیق سنت‌های روانشناسانه و فلسفی در حوزه‌های مذکور به مرجع بسیاری از پژوهش‌های معاصر در روانشناسیِ ...  بیشتر