Journal of Philosophical Investigations
شهر در حکمت متعالیه و جایگاه آن در کمال انسان
شهر در حکمت متعالیه و جایگاه آن در کمال انسان

معصومه آیشم؛ مرتضی شجاری؛ اصغر مولائی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.45811.2813

چکیده
  شهرها عصاره تمدن بشری در بستر زمان هستند که امروزه مهمترین سکونتگاه انسان معاصر به شمار می روند. ابعاد مختلف فرمی و محتوایی شهر، جایگاه بالایی در سیر تکامل یا انحطاط انسان داشته و کیفیات محیطی در مقیاس های ...  بیشتر