Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 استاد گروه فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

شهرها عصاره تمدن بشری در بستر زمان هستند که امروزه مهمترین سکونتگاه انسان معاصر به شمار می روند. ابعاد مختلف فرمی و محتوایی شهر، جایگاه بالایی در سیر تکامل یا انحطاط انسان داشته و کیفیات محیطی در مقیاس های مختلف شهر، بر کیفیت زندگی انسان و تعالی وی تاثیر بسزایی می گذارد. بررسی شهرها و جایگاه آن ها در نظام های فکری گوناگون در راستای دستیابی به یک چهارچوب جامع در خصوص بهبود شرایط فعلی می تواند موثر واقع گردد. سوال این پژوهش «جایگاه شهر در کمال و تعالی انسان از منظر حکمت متعالیه چیست؟» است. در راستای این مهم، به تبیین جایگاه شهر در سیستم فکری صدرایی پرداخته شده و نقش آن در کمال انسان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر بنیادی-نظری می باشد. راهبرد استفاده شده، راهبرد تفسیرگرایی و استدلال منطقی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، اسنادی می باشد. با توجه به نوع تحقیق و راهبرد آن، مقاله حاضر را می توان از جمله مقالات کیفی نامید. شهر به عنوان، محل زندگی، رشد و تعالی انسان، و یک اثر هنری ساخته دست هنرمند (شهرساز) می تواند در زمینه سازی بستری برای کمال انسان در صورت توجه به اصول کمال، بسیار کارا و موفق عمل نماید. در این راستا توجه به اصل وحدت و کثرت در تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی شهرها و تلاش در ساماندهی آن ها هماهنگ با نظم الهی، راهبردی مهم در خلق بستری مناسب برای کمال انسان ها محسوب می شود. همچنین تجلی زیبایی های خداوندی در شهر و انعکاس آن ها در زندگی اجتماع با الگوهایی همچون باغ ایرانی از دیگر راهکارهای این دیدگاه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The City in Sadra Wisdom and Its Role in Human Perfection

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Ayashm 1
 • Morteza Shajari 2
 • Asghar Molaei 3

1 Lecturer of Architecture and Urbanism Faculty, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran

2 Professor of Philosophy Department , University of Tabriz, Tabriz, Iran.

3 Assistant Professor of Architecture and Urbanism Faculty, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Cities are the essence of human civilization in the context of time, which today are the most important settlements of contemporary man. In this research, in line with this, the position of the city in Sadra's intellectual system has been explained and its role in reaching perfection has been studied. The city as a biological bed in this world is itself in the world of martyrdom. Man is created by the substantial motion of matter and in order to reach perfection he needs a biological bed in this world called the city. This brings to the fore the place of the city in Sadra's wisdom. This is also important in Arba'a travel. The city as a constrained being (according to the order of existence in Sadra's intellectual system) and a work of art created by the artist, provides a basis for understanding beauty. The presence of beauty in a space makes it possible to understand it. Understanding beauty also has different levels due to the simplicity of the concept of beauty. Understanding beauty moves the intellect. And this important premise creates a context for human perfection. Explaining the position of the city in Sadra's intellectual system can be considered as one of the important principles and achievements in this research. It could bring a new perspective on the study of citizenship rights and more specific issues in urban life in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • City
 • Human
 • Perfection
 • Sadra Wisdom
 • Substantive Movement
 • Unity and Plurality
 • ابن سینا، حسین بن عبدالله (1404ق) الشفاء (الالهیات)، به تصحیح سعید زاید، قم: مکتبه آیت الله المرعشی.
 • ابن سینا، حسین بن عبدالله (1405ق) المبدأ و المعاد، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران، موسسه مطالعات اسلامی.
 • ابن عربی، محی الدین (1385) فصوص الحکم، ترجمه و توضیح علی موحد و صمد موحد، تهران: نشر کارنامه.
 • امامی جمعه، سیدمهدی (1388) فلسفه هنر در عشقشناسی ملاصدرا، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، چاپ اول.
 • حافظ، محمدبن یزید (1331) سنن ابنماجه، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقى، بیروت: دارالکتب العلمیه.
 • رادمنش، عزت الله (۱۳۵۷) کلیات عقاید ابنخلدون درباره فلسفه، تاریخ و تمدن، قلم.
 • شجاری، مرتضی (1394) انسان در حکمت صدرایی، قم: نشر معارف.
 • شیخ الاسلامی، سیدحسن (1374) گفتار امیرالمومنین (ترجمه غررالحکم)، ج2، موسسه انصاریان.
 • الشیرازی، صدرالدین محمد (1357) المبدأ و معاد، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.
 • الشیرازی، صدرالدین محمد (1377)، رساله سه اصل، تصحیح سیدحسین نصر، چ3، تهران: روزنه.
 • الشیرازی، صدرالدین محمد (1380) المبدأ و معاد، تصحیح سیدجلال الدین آشتیانی، قم: بوستان کتاب.
 • الشیرازی، صدرالدین محمد (1382) الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، تصحیح سیدمصطفی محقق داماد، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
 • الشیرازی، صدرالدین محمد (1385) الرسائل، الواردات القلبیه فی معرفه الربوبیه، انجمن فلسفه ایران.
 • شیرازی، صدرالدین محمد (1990م) اسفار (الحکمه المتعالیه فی السفار العقلیه الاربعه)، بیروت: داراحیاءالتراث العربی.
 • عوض پور، بهروز؛ نامورمطلق، بهمن؛ محمدی خبازان، ساینا (1393) تجلی حکمت صدرایی در معماری اسلامی، فصلنامه خردنامه صدرا، شماره 77: 104-95.
 • فارابی، ابونصر محمد (1358) سیاست مدینه، سید جعفر سجادی، تهران، انجمن فلسفه ایران.
 • فارابی، ابونصر محمد (1381) احصاء العلوم، حسین خدیوجم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
 • فروزفر، زینب (1393) حقیقت و جایگاه انسان از دیدگاه ملاصدرا، کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، تهران.
 • قیصری، محمدداود (1375) شرح فصوص الحکم، به کوشش سیدجلال الدین آشتیانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • محقق داماد، محمدحسین (1394) نظم هستی و بایستی از دیدگاه ملاصدرا کتاب تکوین و تدوین، فصلنامه خردنامه صدرا، شماره 80 : 5-12.
 • نصر، سیدحسین (1382) عالم خیال و مفهوم فضا در نگارگری ایرانی، نشریه هنر، شماره 57: 15-8.
 • URL1: www.farsnews.com
 • URL2: mullasadra.org
CAPTCHA Image