Journal of Philosophical Investigations
رهیافت‌های فلسفی هایزنبرگ در شکل ‎گیری مکانیک کوانتومی با تعبیر کپنهاگی
رهیافت‌های فلسفی هایزنبرگ در شکل ‎گیری مکانیک کوانتومی با تعبیر کپنهاگی

سید هدایت سجادی

دوره 15، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 100-130

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.49200.3067

چکیده
  هدف از این مقاله صورت‌بندی رهیافت‌های فلسفی هایزنبرگ در خلال شکل‌ گیری مکانیک کوانتومی با تعبیرکپنهاگی است. پرسش اصلی مقاله این است که آیا می‌توان رهیافت‌هایی فلسفی را در فرآیند شکل‌ گیری مکانیک‌کوانتومی ...  بیشتر