Journal of Philosophical Investigations
واکاوی بنیان‌های فلسفی «دیزاین» به‌مثابه‌ کنش تکنولوژیکی به کمک معانی مستتر در مفهوم بینامتنی «تخنه»
واکاوی بنیان‌های فلسفی «دیزاین» به‌مثابه‌ کنش تکنولوژیکی به کمک معانی مستتر در مفهوم بینامتنی «تخنه»

سید علی فارغ؛ یاسمن حاجیان فروشانی

دوره 16، شماره 39 ، شهریور 1401، ، صفحه 696-711

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.48107.2990

چکیده
  هدف: به‌زعم بسیاری از نظریه‌پردازان مقولۀ «دیزاین»، ابهام در ماهیت و معنا، چالش‌های فلسفی متعددی را متوجه این حوزه از دانش نموده است و ازآنجایی‌که در غیابِ فهمِ کارکردِ بنیان‌هایِ فلسفیِ هر ...  بیشتر