Journal of Philosophical Investigations
نظریۀ فرهنگ بلوخ و داوکینز، براساس مؤلفه‌های برسازندۀ «انگاره‌ها» و «مم‌ها»
نظریۀ فرهنگ بلوخ و داوکینز، براساس مؤلفه‌های برسازندۀ «انگاره‌ها» و «مم‌ها»

سیدحسین هاشمی؛ علی اصغر مصلح

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 50-73

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.51102.3168

چکیده
  نظریۀ فرهنگ در نظام فکری بلوخ و داوکینز برمبنای دو انگارۀ «ماده‌باوری» و «تکامل‌نگری پویا» و با رویکرد «واگشت‌گرایی» تدوین می‌شود. این تشابه متافیزیکی و رویکردی سبب می‌شود که بررسی ...  بیشتر