Journal of Philosophical Investigations
بررسی جایگاه و شرایط گفتگوی بین ‌ادیان
بررسی جایگاه و شرایط گفتگوی بین ‌ادیان

قدرت اله قربانی؛ پگاه جمشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.54583.3434

چکیده
  فرض کنید دینِ ‌متعالی به عنوان حقیقتی شامل کل زندگی هر انسان تقریر شود، در این صورت، شایسته است که ما فراتر از یک الهیات تطبیقی وابسته به گفتگو، جهت اعتبار بخشی به وجود خود، در عین امید داشتن در جهت پرداختن ...  بیشتر