Journal of Philosophical Investigations
رویکرد فلسفی به آشنایی زدایی در اشعار معاصر ایران
رویکرد فلسفی به آشنایی زدایی در اشعار معاصر ایران

مهرناز اسماعیلی بروجنی؛ امیدوار مالملی؛ سید علی سهراب نژاد

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 62-91

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50536.3134

چکیده
  در این مقاله سعی داریم نشان دهیم که آشنایی زدایی (Defamiliarization) اساسا رویکردی فلسفی به پدیده ها مخصوصاً در ساحت زبان و ادبیات و شعر است. در این راستا رویکرد ساختارشکنانه دریدا به مثابه تفاوط قرابت بیشتری ...  بیشتر