Journal of Philosophical Investigations
بازشناسی عرصه دیگر وجود در معماری درونگرای ایرانی با تأکید بر پدیدار آیینه در فلسفه سهروردی
بازشناسی عرصه دیگر وجود در معماری درونگرای ایرانی با تأکید بر پدیدار آیینه در فلسفه سهروردی

مریم اکبری؛ رضا بهبهانی؛ هما ایرانی بهبهانی

دوره 16، شماره 40 ، آبان 1401، ، صفحه 306-324

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.50550.3136

چکیده
  توجه بیش از حد به قدرت لایزال استدلال و بی‌توجهی به فضاهای نهفته ذهنی، بحران‌های ناشی از گسست بین انسان معاصر و محیط مصنوع را ایجاد نموده است. براین‌اساس بازشناسی ریشه‌های پیوستگی ذهن و عین در عرصه‌های ...  بیشتر