Journal of Philosophical Investigations
واکاوی انتقادی دیدگاه توماس نیگل در باب پوچی زندگی
واکاوی انتقادی دیدگاه توماس نیگل در باب پوچی زندگی

وحید سهرابی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2023.51591.3209

چکیده
  یکی از مهمترین چالش‌ها در بحث معنای زندگی، مسئله پوچی است. آیا زندگی بشر دارای بنیانی ارزشمند و هدفمند است یا چنین ویژگی‌ای در زندگی دست نیافتنی است؟ توماس نیگل یکی از متفکرانی است که با پاسخ منفی به ...  بیشتر