Journal of Philosophical Investigations
انواع سنجش آموزشی با رویکردهای مختلف به فراگیری
انواع سنجش آموزشی با رویکردهای مختلف به فراگیری

نوا نورداد

دوره 16، شماره 40 ، آبان 1401، ، صفحه 68-85

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.52685.3327

چکیده
  طی پنجاه سال گذشته، تغییرات گسترده فرهنگی، اجتماعی و فناوری فلسفه آموزش را در تمام جنبه های آن از جمله سنجش تغییر داده است. سنجش علاوه بر ارزیابی فراگیر می‌تواند مسیر برنامه‌ درسی، آموزش، یادگیری و ...  بیشتر