Journal of Philosophical Investigations
بررسیِ تمایزاتِ معناداریِ زندگی و خوشبختی از دیدگاه تدئوس متز
بررسیِ تمایزاتِ معناداریِ زندگی و خوشبختی از دیدگاه تدئوس متز

مهدی صانعی؛ عین الله خادمی؛ امیرحسین منصوری نوری؛ سید محسن حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.52791.3336

چکیده
  تدئوس متز کوشیده است تا نشان دهد که معنای زندگی مانند اخلاق و خوشبختی، یکی از مقولات هنجاری زندگی می باشد و بر تمایز معنای زندگی و خوشبختی تاکید دارد. بنا برتعریفِ متز، خوشبختی متشکل از تجربیات مثبت است ...  بیشتر