Journal of Philosophical Investigations
معنای زندگی در فلسفۀ افلاطون با تکیه بر آموزۀ «مثال خیر»
معنای زندگی در فلسفۀ افلاطون با تکیه بر آموزۀ «مثال خیر»

پروانه آقایی طوق؛ مجید صدرمجلس؛ حسن فتحی

دوره 10، شماره 18 ، فروردین 1395، ، صفحه 243-264

چکیده
  پرسش از «معنای زندگی» و تلاش برای پاسخ گویی به آن، یکی از مهم ترین دغدغه های فکری آدمی از دیرباز تاکنون است. برخی معتقدند پژوهش در باب معنای زندگی درواقع پژوهش در باب «غایت» یا «هدف» زندگی ...  بیشتر