Journal of Philosophical Investigations
مابه‌ازای معقول‌‌های ثانی فلسفی از نظر ملاصدرا
مابه‌ازای معقول‌‌های ثانی فلسفی از نظر ملاصدرا

طیبه رضایی ره؛ بهرام علیزاده؛ محمود یوسف ثانی

دوره 17، شماره 44 ، آذر 1402، ، صفحه 280-295

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.57819.3582

چکیده
  در آثار ملاصدرا دو نظر دربارۀ مابه‌ازای معقول‌های ثانی فلسفی آمده است. طبق نظر اول، معقول‌های ثانی فلسفی مابه‌ازای خارجی ندارند، بلکه صرفاً منشأ انتزاع دارند. طبق نظر دوم که آن را نظر نهایی ملاصدرا ...  بیشتر