Journal of Philosophical Investigations
زبان نمادین از دیدگاه پل تیلیش
زبان نمادین از دیدگاه پل تیلیش

محمد ایلخانی؛ سید مهدی میرهاشمی اسفهلان

دوره 3، شماره 210 ، شهریور 1388، ، صفحه 1-26

چکیده
  پل ت یلیش ( 1965-1886 ) متکلم م سیحی آلمان ی- آمر یکایی است که زباندین را نماد ین می داند. به ا ین معنا که حوزة د ین سرشار از نمادها ی د ین یاست. این نمادها دارا ی ویژگی هایی هستند که آنها را برا ی بی ان آموزه ها ومقاصد ...  بیشتر