Journal of Philosophical Investigations
فرض اهریمن بداندیش و طرح فلسفی دکارت
فرض اهریمن بداندیش و طرح فلسفی دکارت

مصطفی شهرآیینی؛ عزیزه زیرک باروقی

دوره 7، شماره 13 ، آبان 1392، ، صفحه 47-67

چکیده
  دکارت در تأمّل نخست شک‌هایی را دربارة‌ هر چیزی که می‌توان در آن تردید کرد، مطرح می‌کند و در تأمّلات بعدی می‌کوشد به همة این شک‌ها، به‌نوعی پاسخ گوید و با این کار نشان دهد که حتی با وجود شک‌های افراطی ...  بیشتر