Journal of Philosophical Investigations
نقش اصالت و تشکیک وجود در نظریه حرکت جوهری
نقش اصالت و تشکیک وجود در نظریه حرکت جوهری

محسن کدیور؛ مریم خوشدل روحانی

دوره 1، شماره 199 ، شهریور 1385، ، صفحه 127-153

چکیده
  از نظر ملاصدرا آنچه در عالم خارج واقعیت دارد، وجود است. او وجود را حقیقتی واحد و دارای مراتب شدت و ضعف می داند. این دو مطلب همان اصالت و تشکیک وجود است که نقش قطعی آنها به عنوان مبنای محکمی در اثبات حرکت ...  بیشتر
تحلیل انتقادی نظریه عقول در حکمت متعالیه
تحلیل انتقادی نظریه عقول در حکمت متعالیه

محسن کدیور؛ مریم سالم

دوره 1، شماره 199 ، شهریور 1385، ، صفحه 155-174

چکیده
  عقول در حکمت متعالیه در دو سلسله طولی و عرضی قرار دارند و همگی جواهری ممکن، ازلی، ابدی، عاقل و کلی می باشند. این جواهر مجرد که وجودشان در حکمت متعالیه کاملا پذیرفته شده است، نقش وجودشناختی خاصی در نظام ...  بیشتر