Journal of Philosophical Investigations
روش پژوهش هایدگر در کتاب وجود و زمان
روش پژوهش هایدگر در کتاب وجود و زمان

حسین طریقت پور؛ محمد جواد صافیان

دوره 8، شماره 14 ، خرداد 1393، ، صفحه 71-92

چکیده
  مارتین هایدگر موضوع فلسفه‌ی خود را وجود قرار می‌دهد و معتقد است این موضوع در تاریخ تفکر مورد غفلت قرار گرفته و باید توجه خود را به آن معطوف داشت . وی اساس تفکر خود را توجه به هستی و پرسش از وجود می‌داند ...  بیشتر