Journal of Philosophical Investigations
تبیین رویکرد میان‌رشته‌ای از دیدگاه معرفت‌شناسی حکمت متعالیه
تبیین رویکرد میان‌رشته‌ای از دیدگاه معرفت‌شناسی حکمت متعالیه

محسن ایمانی؛ خسرو باقری؛ علیرضا صادق‌زاده؛ کیانوش محمدی روزبهانی

دوره 5، شماره 9 ، آذر 1390، ، صفحه 43-67

چکیده
  رویکرد میان‌رشته‌ای یکی از تازه‌ترین رویکردها به دانش است که به همراه ظرفیت‌های فراوانی که در بر دارد، مسائلی را نیز به میان آورده است. در حال حاضر یکی از ضرورت‌های رویکرد میان‌رشته‌ای به دانش، تبیین ...  بیشتر