Journal of Philosophical Investigations
بررسی پدیدار شناختی – هرمنوتیک نسبت مکان با هنر معماری*
بررسی پدیدار شناختی – هرمنوتیک نسبت مکان با هنر معماری*

محمدجواد صافیان؛ مائده انصاری؛ علی غفاری؛ محمد مسعود

دوره 5، شماره 8 ، خرداد 1390، ، صفحه 93-129

چکیده
  در این مقاله «بی­جهانی و گمشدگی»به عنوان بحرانی برای انسان امروز مطرح است. یکی از نمودهای بارز احساس بی­خانمانی، از بین رفتن احساس هویت و حس تعلق به مکان است. مارتین هایدگر، ریشۀ حل این مشکل را ...  بیشتر