Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنراصفهان

3 استاد گروه شهر سازی دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

در این مقاله «بی­جهانی و گمشدگی»به عنوان بحرانی برای انسان امروز مطرح است. یکی از نمودهای بارز احساس بی­خانمانی، از بین رفتن احساس هویت و حس تعلق به مکان است. مارتین هایدگر، ریشۀ حل این مشکل را در آشکارگی مفاهیم مکان، جهان و به طور خاص وجود آدمی که در-­­ جهان- بودن از ویژگی­های اگزیستانسیال اوست، می­بیند. اودربخشی از پدیدارشناسی هرمنوتیک خود ارتباط خاص وجود آدمی را با مکان تحلیل          می­کند. از دیدگاه او دازاین(انسان) مکانمند و بودنش با در- جهان- بودن همراه است. در واقع انسان مکانی است که وجود در آنجاآشکار می­شود. مکانیت او به واسطۀ قرب و بعد او آشکار می­شود. این مکانیت از دو ویژگی اساسی حکایت می­کند: رفع دوری و جهت­گیری.اگر انسان نسبت به مکان حس تعلق داشته باشد و مکان به گونه­ای پدیدار شده باشد که آدمی بتواند خود را در آن جهت دهد، به مکانیت وجودی خود پاسخ مثبت داده است. در این مقاله ابتدا روش پدیدارشناسی هرمنوتیک توضیح داده می­شود. در ادامه حیث مکانمندی دازاین و ابعاد آن تشریح می­گردد و در نهایت این نکته مطرح خواهد شد که چگونه این مکانیت در قالب هنر معماری به کالبدی معمارانه ترجمه می­شود. مباحث مطرح شده در این مقاله می­تواند راهنمای معماران و شهرسازانی باشد که در آشکار کردن پدیدار مکان می­کوشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hermeneutical phenomenology survey of relation between place and architecture

نویسندگان [English]

  • Mohammad javad Safian 1
  • Maedeh Ansari 2
  • Ali Ghafari 3
  • Mohammad Masood Masood 4

چکیده [English]

There are various methods that can be used to understand the fundamental concepts of each of the branches of human knowledge, one of which is philosophy. Philosophy inquires into the nature of things in such a way that can act as a prelude to the practical application of a particular subject.   'Place' is one of the fundamental concept in architecture and urban design. In this article placelessness of human being in today world, was investigated as today crisis. In the contemporary world, technology has deprived humanity from having the world and made him alienated and rootless. The alienation of humanity has made him lost, and the meaning of building has been forgotten. 'Martin Heidegger' found the solution to this problem in the phenomenology of being. Studying place as a phenomenon is an aid toward understanding its substance and essence. In this article at first the hermeneutical phenomenology are explained. Second we studied Daseinplaceness and aspect of it. Finally this question is tried to answer: how placeness of Dasein is translated to architecture and building?These subjects are so useful for architect and urbanist who try to clarify the concept of place as a phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • place
  • being
  • Dasein
  • being in the world
  • architecture
الکساندر، کریستوفر.( 1381 معماری و راز جاودانگی (راه بیزمان ساختن)، ترجمۀ مهرداد
قیومی بیدهندی (ویراستۀ شهرناز اعتمادی)، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی .
- پالمر، ریچارد.( 1377 )، ع ل م ه ر م نو ت ی ک: نظریۀ ت او یل در فل سف ه ها ی ش لا یر ما خر، د یل تا ی،
ها ید گر، گ ادامر، ترجمۀ م حم د س ع ید حنایی ک ا شا ن ی، ت هران : ش هر ک تاب ، هر م س.
- پرتوی،پروین.( 1387 )، پدیدار شناسی مکا . ن تهران،فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.
- ج م ادی ، س یاوش.( 1385 ز م ی نه و زم ا نه پ د یدار ش نا س ی: ج س تاری درز ند گی و ا ند ی شه ها ی
هو سرل و ه ا یدگر، ت هران، ق قن وس.
- خاتمی، محمود. ( 1384 ) ، جهان در اندیشۀ هایدگر،چاپ دوم، تهران، اندیشۀ معاصر.
- ر ی خ ته گ ران، م حم درض ا.( 1382 )، مق الات ی در بار ة پ د یدارشنا س ی، ه نر، مدر ن ی ته ، ت هران ، سا ق ی.
1384 )، هنر از دیدگاه مارتین هایدگر، ت ه ران ، فرهنگستان هنر. ) . -------------- -
- ساکالوفسکی، رابرت.( 1384 )، درآمدی بر پدیدار شناسی، مترجم: محمدرضا
قربانی،تهران،گام نو.
- صافیان، محمدجواد.( 1387 نگاهی به روش پدیدارشناختی- هرمنوتیک هایدگر پیرامون کار
. هنر ، ی پژوهشنامۀ فرهنگستان هنر، شماره 8
- کو ک لم ا نس، ی وزف.( 1381 )، ه ید گر و ه نر، م ترج م : م حم دج واد ص اف یا ن ،آب ادان ،
پرس ش فر ه ن گ س تا ن ه نر.
-گ رو تر، ی ورگ ک ورت . ( 1375 ) ، زیبایی شناختی در معماری، ت ر جمۀ ج ها نش ا ه پ ا کزاد؛ ع بدا لرض ا
-- هم ای ون، ت هران ، دا ن ش گا ه ش ه ید ب ه ش ت ی، م ر کز چ اپ و ان ت شارات .
- لینچ،کوین.( 1374 )، سیمای شهر، ترجمۀ: منوچهر مزینی، تهران، دانشگاه تهران.
- مدنیپور، علی.( 1384 )، طراح ی فض ا ی ش هری : ن گر ش ی بر فرآ ی ندی ا ج ت ما عی- م کا ن ی،-- -
ترجمۀ فر هاد م ر تض ا یی، ته ران، ش ر ک ت پردازش و ب رن ا مه ر یزی ش هری .
- ها ید گر، م ار ت ین.( 1385 )، سرآغاز کار هنری، ترجمۀ: پرویز ضیاء شهابی،چاپ پنجم، تهران،
هرمس.
128 نشریۀ پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز سال 4، بهار و تابستان 90 ، شماره مسلسل 8
1381 )، ش عر زبان و ان د ی شه ر ها ی ی: هف ت مق ا له / از م ار ت ین ها ید گر، ه مرا ه ب ا ). ---------- -
ز ند گ ی نامۀ تص و یری ها ید گر، ترجمۀ ع باس من وچ هری ، ت هران ، م و لی.
- هایدگر، م. ( 1377 )، هرمنونتیک مدرن، مقالۀ ساختن باشیدن اندیشیدنت،رجمۀ بابک احمدی
و مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ چهارم، تهران، نشر مرکز.
- ها ید گر، م ار ت ین. ( 1385 )، هستی و زمانت،رجمۀ سیاوش جمادی، تهران، ققنوس.
- نوربرگ-شولتز، کریستین.( 1388 )، روح مکان: به سوی پدیدارشناسی معماری، مترجم:
. محمدرضاشیرازی، تهران، رخدادنو
1387 )، معماری: حضور، زبان و مکان، مترجم: م ح مود ) . ---------------- -
ا م یر یاراح م دی ، تهران، آگاه.
1381 )، مفهوم سکونت : به سوی معماری تمثیلی، مترجم: علیرضا ) . ---------------- -
سید احمدیان، تهران، نیلوفر.
1353 هستی، فضا، معماری، مترجم: حسن حافظی،تهران . ) . ---------------- -
- ورنو ژان وال، روژه. ( 1372 )، نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفههای هست بودن،ترجمۀ
یحیی مهدوی، تهران، خوارزمی.
-Aguilar D ,Miguel Angel. (2002), Identity and Daily Space in Two
Municipalities in Mexico City, Environment and Behavior
2002; 34; 111.retrived from:
http://eab،sagepub،com/cgi/content/abstract/34/1/111
-Alexander, C., Ishikawa, S., & Silverstein, M. (1977). A Pattern
Language. New York: Oxford University Press.
-Norberg-Schulz, C. (1971). Existence, Space, and Architecture.
New York: Praeger.
-Norberg-Schulz, C. (1980). Genius Loci: Toward a
Phenomenology of Architecture. New York: Rizzoli.
-Norberg-Schulz, C. (1985). The Concept of Dwelling: On the Way
to a Figurative Architecture. New York: Rizzoli.
- Norberg-Schulz, C. (1988). Architecture: Meaning and Place.
New York: Rizzoli.
-Relph, E. (1976). Place and Placelessness. London: Pion.
* 129بررسی پدیدار شناختی هرمنوتیک نسبت مکان با هنر معماری

-Malpas, J. (2006). Heidegger’s Topology. Cambridge: MIT Press.
-Maplas, Jeff. (2008)،Disclosing the Depths of Heidegger’s
Topology: A -Response to Relph، New York، Environmental
&Architectural Phenomenology Newsletter،.retrived from:
http://www،arch،ksu،edu.
-Seamon , David .(2000)،Phenomenology, Place, Environment, and
Architecture، Environmental & Architectural Phenomenology
Newsletter، New York،. retrived from:
http://www،arch،ksu،edu
-Seamon, David & Jacob, Sowers. (2008),Place and Placelessness,
Edward Relph ,London: Sage.
-Wulfhorst, J, D, Neil Rimbey and Tim Darden.(2006)،Sharing the
Rangelands, Competing for Senseof Place،American
Behavioral Scientist , 50; 166. .retrived from:
http://abs،sagepub،com/cgi/content/abstract/50/2/166.
الکساندر، کریستوفر.( 1381 معماری و راز جاودانگی (راه بیزمان ساختن)، ترجمۀ مهرداد
قیومی بیدهندی (ویراستۀ شهرناز اعتمادی)، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی .
- پالمر، ریچارد.( 1377 )، ع ل م ه ر م نو ت ی ک: نظریۀ ت او یل در فل سف ه ها ی ش لا یر ما خر، د یل تا ی،
ها ید گر، گ ادامر، ترجمۀ م حم د س ع ید حنایی ک ا شا ن ی، ت هران : ش هر ک تاب ، هر م س.
- پرتوی،پروین.( 1387 )، پدیدار شناسی مکا . ن تهران،فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.
- ج م ادی ، س یاوش.( 1385 ز م ی نه و زم ا نه پ د یدار ش نا س ی: ج س تاری درز ند گی و ا ند ی شه ها ی
هو سرل و ه ا یدگر، ت هران، ق قن وس.
- خاتمی، محمود. ( 1384 ) ، جهان در اندیشۀ هایدگر،چاپ دوم، تهران، اندیشۀ معاصر.
- ر ی خ ته گ ران، م حم درض ا.( 1382 )، مق الات ی در بار ة پ د یدارشنا س ی، ه نر، مدر ن ی ته ، ت هران ، سا ق ی.
1384 )، هنر از دیدگاه مارتین هایدگر، ت ه ران ، فرهنگستان هنر. ) . -------------- -
- ساکالوفسکی، رابرت.( 1384 )، درآمدی بر پدیدار شناسی، مترجم: محمدرضا
قربانی،تهران،گام نو.
- صافیان، محمدجواد.( 1387 نگاهی به روش پدیدارشناختی- هرمنوتیک هایدگر پیرامون کار
. هنر ، ی پژوهشنامۀ فرهنگستان هنر، شماره 8
- کو ک لم ا نس، ی وزف.( 1381 )، ه ید گر و ه نر، م ترج م : م حم دج واد ص اف یا ن ،آب ادان ،
پرس ش فر ه ن گ س تا ن ه نر.
-گ رو تر، ی ورگ ک ورت . ( 1375 ) ، زیبایی شناختی در معماری، ت ر جمۀ ج ها نش ا ه پ ا کزاد؛ ع بدا لرض ا
-- هم ای ون، ت هران ، دا ن ش گا ه ش ه ید ب ه ش ت ی، م ر کز چ اپ و ان ت شارات .
- لینچ،کوین.( 1374 )، سیمای شهر، ترجمۀ: منوچهر مزینی، تهران، دانشگاه تهران.
- مدنیپور، علی.( 1384 )، طراح ی فض ا ی ش هری : ن گر ش ی بر فرآ ی ندی ا ج ت ما عی- م کا ن ی،-- -
ترجمۀ فر هاد م ر تض ا یی، ته ران، ش ر ک ت پردازش و ب رن ا مه ر یزی ش هری .
- ها ید گر، م ار ت ین.( 1385 )، سرآغاز کار هنری، ترجمۀ: پرویز ضیاء شهابی،چاپ پنجم، تهران،
هرمس.
128 نشریۀ پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز سال 4، بهار و تابستان 90 ، شماره مسلسل 8
1381 )، ش عر زبان و ان د ی شه ر ها ی ی: هف ت مق ا له / از م ار ت ین ها ید گر، ه مرا ه ب ا ). ---------- -
ز ند گ ی نامۀ تص و یری ها ید گر، ترجمۀ ع باس من وچ هری ، ت هران ، م و لی.
- هایدگر، م. ( 1377 )، هرمنونتیک مدرن، مقالۀ ساختن باشیدن اندیشیدنت،رجمۀ بابک احمدی
و مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ چهارم، تهران، نشر مرکز.
- ها ید گر، م ار ت ین. ( 1385 )، هستی و زمانت،رجمۀ سیاوش جمادی، تهران، ققنوس.
- نوربرگ-شولتز، کریستین.( 1388 )، روح مکان: به سوی پدیدارشناسی معماری، مترجم:
. محمدرضاشیرازی، تهران، رخدادنو
1387 )، معماری: حضور، زبان و مکان، مترجم: م ح مود ) . ---------------- -
ا م یر یاراح م دی ، تهران، آگاه.
1381 )، مفهوم سکونت : به سوی معماری تمثیلی، مترجم: علیرضا ) . ---------------- -
سید احمدیان، تهران، نیلوفر.
1353 هستی، فضا، معماری، مترجم: حسن حافظی،تهران . ) . ---------------- -
- ورنو ژان وال، روژه. ( 1372 )، نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفههای هست بودن،ترجمۀ
یحیی مهدوی، تهران، خوارزمی.
-Aguilar D ,Miguel Angel. (2002), Identity and Daily Space in Two
Municipalities in Mexico City, Environment and Behavior
2002; 34; 111.retrived from:
http://eab،sagepub،com/cgi/content/abstract/34/1/111
-Alexander, C., Ishikawa, S., & Silverstein, M. (1977). A Pattern
Language. New York: Oxford University Press.
-Norberg-Schulz, C. (1971). Existence, Space, and Architecture.
New York: Praeger.
-Norberg-Schulz, C. (1980). Genius Loci: Toward a
Phenomenology of Architecture. New York: Rizzoli.
-Norberg-Schulz, C. (1985). The Concept of Dwelling: On the Way
to a Figurative Architecture. New York: Rizzoli.
- Norberg-Schulz, C. (1988). Architecture: Meaning and Place.
New York: Rizzoli.
-Relph, E. (1976). Place and Placelessness. London: Pion.
* 129بررسی پدیدار شناختی هرمنوتیک نسبت مکان با هنر معماری

-Malpas, J. (2006). Heidegger’s Topology. Cambridge: MIT Press.
-Maplas, Jeff. (2008)،Disclosing the Depths of Heidegger’s
Topology: A -Response to Relph، New York، Environmental
&Architectural Phenomenology Newsletter،.retrived from:
http://www،arch،ksu،edu.
-Seamon , David .(2000)،Phenomenology, Place, Environment, and
Architecture، Environmental & Architectural Phenomenology
Newsletter، New York،. retrived from:
http://www،arch،ksu،edu
-Seamon, David & Jacob, Sowers. (2008),Place and Placelessness,
Edward Relph ,London: Sage.
-Wulfhorst, J, D, Neil Rimbey and Tim Darden.(2006)،Sharing the
Rangelands, Competing for Senseof Place،American
Behavioral Scientist , 50; 166. .retrived from:
http://abs،sagepub،com/cgi/content/abstract/50/2/166.
CAPTCHA Image