Journal of Philosophical Investigations
ذاتی‌گرایی علمی از کریپکی تا الیس
ذاتی‌گرایی علمی از کریپکی تا الیس

مریم معیرزاده؛ موسی اکرمی

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1393، ، صفحه 1-23

چکیده
  ذاتی‌گرایی(Essentialism) نظریه‌ای متافیزیکی است که ریشه در سنت پربار ارسطو دارد. در این نظریه برخی ویژگی‌ها، هویت یک شی‌ء را تعیین می‌کنند. قائلان به چنین دیدگاهی، هر شی‌ء را دارای ذات مختص به خود می‌دانند. ...  بیشتر