Journal of Philosophical Investigations
ارسطو و نظریه تصمیم (پروهایرسیس)
ارسطو و نظریه تصمیم (پروهایرسیس)

مجید ملایوسفی؛ لیلا شیرخانی

دوره 11، شماره 20 ، شهریور 1396، ، صفحه 249-264

چکیده
  مسئله تصمیم (پروهایرسیس) از جمله مسائل مهم در اندیشه اخلاقی ارسطو است. اصطلاح پروهایرسیس برای نخستین بار به صورت روشمند توسط ارسطو وارد مباحث فلسفی شد. مفاهیمی چون قصد، اراده، هدف، گزینش، گزینش هدفمند، ...  بیشتر