Journal of Philosophical Investigations
نظریة قیاس ارسطویی از دیدگاه لوکاسیه‌ویچ
نظریة قیاس ارسطویی از دیدگاه لوکاسیه‌ویچ

داود حیدری

دوره 4، شماره 216 ، تیر 1389، ، صفحه 1-29

چکیده
  منطق ارسطو در دوران جدید با مخالفت­های بسیاری مواجه بوده است و برخی نیز بر آن بودند که با وجود نظریة مجموعه‌ها و منطق محمولات، دیگر نیازی به منطق ارسطو نیست. اما گسترة تحقیقاتی که منطقدانان غربی در ...  بیشتر