Journal of Philosophical Investigations
در باب ریاضیات و واقعیت
در باب ریاضیات و واقعیت

حسن فتح‌زاده

دوره 4، شماره 219 ، آذر 1389، ، صفحه 89-102

چکیده
  در این مقاله ضمن معرفی زمینه‌های متأخرِ تشدید دغدغۀ تاریخی در باب رابطۀ ریاضیات و واقعیت، با تقسیم دیدگاه‌های مختلف راجع به ضرورت و یقین گزاره‌های ریاضیاتی، تلاش شده است به این دغدغه پرتویی نو ...  بیشتر