Journal of Philosophical Investigations
بررسی مقایسه‌ای مفهوم پدیدار نزد کانت و هیدگر، دلالت‌ها و نتایج هریک
بررسی مقایسه‌ای مفهوم پدیدار نزد کانت و هیدگر، دلالت‌ها و نتایج هریک

محمدجواد صافیان اصفهانی

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1398، ، صفحه 233-246

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.8029

چکیده
   پدیدار نزد کانت امری است که صرفاً از طریق ادراک حسی حاصل شده است و به عبارتی صرفاً معتبر به اعتبار فاعل شناسا است و با وجود نفس الامری هیچ گونه سنخیتی ندارد، زیرا ما از آن رو که شهودی جز شهود حسی نداریم ...  بیشتر