Journal of Philosophical Investigations
The Ethics (Ethos) of History
The Ethics (Ethos) of History

جیمز ریسر

دوره 9، شماره 17 ، اسفند 1394، ، صفحه 117-136

چکیده
  این مقاله در پی ارائه تحلیل انتقادی گفته­های هایدگر در «نامه­ای در باب اومانیسم» است که در آن اخلاق را به ethos (روح ملی) و در نهایت به زمان و تاریخ ربط می­دهد. مطلب اصلی در این تحلیل عبارت هراکلیتوس ...  بیشتر