Journal of Philosophical Investigations
برهان صدیقین در فلسفة ملاصدرا و مقایسة آن با برهان وجودی  آنسلم و دکارت
برهان صدیقین در فلسفة ملاصدرا و مقایسة آن با برهان وجودی آنسلم و دکارت

رضا اکبریان؛ علی مخبر دزفولی

دوره 1، شماره 202 ، دی 1386، ، صفحه 17-58

چکیده
  در تاریخ فلسفه، برهان صدیقین به عنوان راهی که در آن خدا با خدا شناخته می­شود و عالم و صفات آن در راهیابی به معرفت الهی واسطه قرار نمی­گیرد، موقعیت ممتازی در میان براهین اثبات وجود خدا دارد. ریشة این ...  بیشتر